آمار

تعداد نشریات10
تعداد شماره‌ها60
تعداد مقالات411
تعداد مشاهده مقاله238,444
تعداد دریافت فایل اصل مقاله216,535
دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-2  XML

1

مدل یابی ساختاری راهبردهای انگیزشی و انگیزة یادگیری بر پیشرفت تحصیلی ریاضی بامیانجیگری ها سبک ی یادگیری و خودکارآمدی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 1-2

2

بررسی رابطۀ هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان پسر پایۀ سوم متوسطه شهرستان کاشان

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 27-28

3

امکانسنجی کاربرد ها و شیوه های نوین سنجش پیشرفت تحصیلی در پایۀ ابتدایی مدارس شهر تهران از دیدگاه معلمان 1

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 49-50

4

تشخیص عوامل مؤثر بر جو مدارس دورة متوسطه ها شهرستان ی استان تهران

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 75-76

5

رابطۀ بین باورهای دینی با ها سبک ی رهبری مدیران مدارس

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 101-102

6

مقایسۀ ابعاد شخصیتی دانش آموزان دارای رفتارهای بهنجار و نابهنجار راهنمایی ( با تاکید بر دیدگاه نوروسایکولوژی بلوغ)

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 131-132

7

بررسی رابط نیبۀ یو ژگیهای جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از ICT در مدارس متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1390-91

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 131-132

8

بررسی نقش همترازسازی ها آزمون در ها سنجش ی کلاسی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 141-142

9

بررسی رابط بین ویژگیهای جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از ICT در مدارس متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1390-91

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
صفحه 113-114


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2018 - Journal Management System. Created by sinaweb.